Utlysning konstprojektet

Utlysning konstprojektet

Förlängd ansökningstid t.o.m. 1 september.

Gestaltningskoncept ”Järnbruket vid havet – i alla tider”. Ett konstverk av hög kvalitet där minst två personer kan övernatta ska skapas i Axmar bruk. Nu bjuder vi in yrkesverksamma konstnärer att lämna in bidrag till projektet.

Föreningen Hyttan i Axmar bruk inbjuder, genom projektet Destination Axmar bruk 2.0, yrkesverksamma konstnärer att skicka in ansökan till att ta fram ett konstnärligt koncept för ett konstverk som man ska kunna övernatta i. Konstverket ska placeras i Axmar bruk och gestaltas utifrån tematiken: Järnbruket vid havet – i alla tider.

Målet är att skapa ett konstverk av hög klass som utgör ett rum där minimum två personer kan övernatta. Konstverket ska stå klart juni 2021. Kostnadsbudget för produktionen är 550 000 SEK (exkl. konstnärsersättning).

Ansökningsprocessen

Vi söker dig som är yrkesverksam konstnär eller du som har som profession att jobba med konstnärlig gestaltning och har registrerat företag med F-skatt.

Skicka in din ansökan till: hyttanaxmarbruk@gmail.com eller till postadress: Destination Axmar Bruk, Axmarstig 209, 817 94 Axmar.

Ansökan ska vara Hyttan till handa senast den 1 september. hyttanaxmarbruk@gmail.com

Ansökan ska innehålla en presentation av dig och dina viktigaste tidigare arbeten och verk. Ansökan ska innehålla en beskrivning av hur du vill ta dig an uppdraget att ta fram ett konstnärligt koncept.

En arbetsgrupp bestående av representanter från Föreningen Hyttan, Projekt Destination Axmar bruk, en konstnär, Länsstyrelsen och Region Gävleborg kommer att välja ut ett antal kandidater för intervju på plats i Axmar bruk varefter en till två konstnärer får i uppdrag att arbeta vidare med uppdraget fas 1 – se nedan.

Uppdraget

Uppdraget är indelat i två faser. Fas 1 där en eller två konstnärer var för sig jobbar fram ett konstnärligt koncept. Fas 2 där den konstnär som väljs jobbar vidare med att förverkliga ett konstverk.

Det konstnärliga uppdraget under fas 1 innebär att jobba fram ett eller flera idékoncept som inkluderar färg, form, materialval och placering, av ett konstverk som ska utgöra en möjlighet för övernattning. Idékonceptet kan redovisas som skisser, ritningar, modeller enligt överenskommelse med beställaren. Idékonceptet ska sen kunna omsättas av byggteknisk kompetens för att ta fram erforderliga byggritningar för bygglovsansökan, dispenser och byggnation av verket. I uppdraget kommer ingå ett antal möten med arbetsgruppen för projektet på plats i Axmar bruk. Resultatet ska vara klart och presenteras för arbetsgruppen senast den 30 oktober.

För det vidare uppdraget under fas 2 kommer tid för att i samverkan med byggteknisk kompetens omsätta det konstnärliga konceptet till en konstruktion som kan användas för övernattning och som lever upp till lagstiftade reglar och krav. Uppdraget under fas 2 inkluderar även att bistå med vägledning under byggprocessen för att säkerställa önskat resultatet.

Genomförande och tidplan:

Juni-1 september

Utlysningsprocessen
Arbetsgrupp väljer ut en till två konstnärer som jobbar med fas 1.

Fas 1

September - oktober En eller två konstnärer tar fram var sitt idékoncept. Det inkluderar:
Ett startmöte på plats i Axmar bruk samt två till tre avstämningsmöten med arbetsgruppen.
Presentation av förslaget senast den 30 oktober.
Fas 2
November- december Den konstnär som väljs jobbar i samverkan med byggteknisk kompetens med att omsätta konceptet till byggritningar.
Januari-mars 2021 Dispens/tillståndsprocess som beställaren ansvarar för.
April-maj 2021 Bygga konstverket. Konstnären ansvarar för att säkerställa att önskat resultat uppnås.


Arvode

Ett arvode på 30 000 kr exkl. moms utbetalas till varje konstnär som jobbar med fas 1. Till den konstnär som jobbar vidare i fas 2 utgår ytterligare 30 000 kr exkl. moms.

Beställare har ägande- och nyttjanderätt till uppdragstagarnas arbetsresultat. Upphovsrätten tillfaller konstnärerna.

Om Axmar bruk

Axmar bruk, med anor från 1670-talet, ligger längs Jungfrukusten, på gränsen mellan Gästrikland och Hälsingland. Brita Behm, ”Järn-Brita” styrde bruket med järnhand över allt och alla i 50 år på 1700-talet. Under senare delen av 1800-talet flyttades verksamheten närmare hamnen och på platsen för det gamla bruket byggdes en engelsk park med promenadvägar, trädgårdar, och spegeldammar. Engelska parken är öppen för alla året om.

Bruket tillhör Järnriket Gästrikland och ägs sedan 2008 av den ideella föreningen Hyttan. Tack vare den värdefulla industri- och kulturhistorien blev Axmar bruk kulturreservat 2011. Området ingår också i Axmar naturreservat, som är södra Bottenhavets största sammanhängande oexploaterade skärgårdsområde. Sen år 2019 driver föreningen Hyttan ett tre-årigt utvecklingsprojekt där framtagning av ett konstverks som man kan övernatta i ingår.

Välkommen med ditt bidrag!

2020-10-15 10:06